Bli med på bordtenniskurs i Trondheim BTK sommeren 2024!

Takket være Gjensidigestiftelsen kan vi i år som i fjor arrangere gratis sommerkurs for barn og ungdom hele sommerferien. Her vil du få muligheten til å lære bordtennis fra dyktige trenere og sammen med andre på din alder.
Vi kommer til motta svært mange påmeldinger og vi oppfordrer derfor alle som melder seg på kurset til å sette seg inn i informasjonen nedenfor slik at vi slipper for mye dobbeltkommunikasjon.

In english below

Kursinformasjon og påmelding

Hvor foregår kurset?

Kurset vil foregå i vår bordtennishall på Lade Sportsarena (Haakon VIIs gate 2C). Bordtennishallen ligger i første etasje av bygget og du finner oss på venstre hånd etter å ha gått inn hovedinngangen og deretter første dør rett fram.

Hvem kan delta?

Alle barn og unge som går i eller skal begynne i 4. – 10. klasse kan delta på dette kurset. Har du spesielle behov er dette noe vi tar hensyn til. Det er HC-parkering utenfor hallen og HC-toalett i hallen. Norsk bordtennis er dessuten i verdenstoppen i paralympics så vi er godt vant med, og har god kompetanse med tanke på utøvere med funksjonsnedsettelser.

Dersom du er går i 1. – 3. klasse kan du likevel melde deg på kadettkurset, men vær klar over at du da tar kurset sammen med andre som er eldre enn deg selv. Dette har aldri vært noe problem tidligere så ikke la det stoppe deg fra å melde deg på. Vi minner imidlertid om at det ikke er anledning til å melde seg på kurset som ikke hører til din alder. Det vil si at du ikke kan melde deg på ungdomskurset dersom du er kadett og vice versa. Dersom det er søsken som ønsker å være på samme kurs, men havner innenfor ulike kurs grunnet ulik alder, er det bare å ta kontakt med oss så finner vi en passende løsning.

Vi minner også om at de eldste som kan delta på dette kurset er de som går i 10. klasse og skal begynne på videregående. De som er eldre enn det kan dessverre ikke delta på dette kurset, men er likevel velkommen til å ta med en venn å spille i hallen vår gjennom sommeren. Åpningstider for drop in finner du her: https://www.trondheimbtk.no/spille-bordtennis/drop-in/.

Når vil kurset forsgå?

Kursene vil foregå fra og med uke 26 (24. – 28. juni) til og med uke 32 (5. – 9. august). Kursene varer i én uke. Det blir da 7 kurs for kadett og 6 kurs for ungdom (uke 32 er holdt av til annen aktivitet og vi arrangerer derfor kun kadettkurs den uken). Man melder seg på hvilken uke man vil i løpet av ferien. Det er anledning til å melde seg på flere uker dersom man ønsker det.

Kurset vil foregår mandag til fredag mellom 10:00 og 11:30 for kadett (4. – 7. klasse) og 12:00 og 13:45 for ungdom (8. – 10. klasse).

Hva må du gjøre?

Hvis du ønsker å melde deg på er det bare å gjennomføre påmeldingen her: https://club.spond.com/landing/courses/trondheimbtk/DC052D8F699442EEBD43A6C6393A255D

Kryss først av for hvilket kurs og hvilke uker du ønsker å delta. Deretter fyller du ut resten av skjemaet.

Husk at man melder på én spiller per påmelding. Skal du eksempelvis melde på flere barn må du melde dem på hver for seg.

Når du skal fylle ut skjemaet vil du få spørsmål om du vil “Logge inn med Spond-kontoen din” eller “Forsette med et engangspassord”. Det betyr at dersom du har brukt Spond før og allerede har en bruker, skal du benytte deg av dette alternativet. Har det imidlertid ikke Spond-bruker, skal du fortsette med engangspassord.

Senest søndag før kursstart mandag vil du bli lagt til en Spond-gruppe. Denne må du akseptere slik at man får nødvendig informasjon til kurset.

Om Spond-gruppen:

Det blir viktig å følge med på Spond før og under kurset, derfor må alle påmeldte (og foresatte) laste ned Spond-appen på sin telefon. Det er på Spond du vil få invitasjon til treningene og annen eventuell informasjon fra trenerne. Du vil også kunne bruke spond som kommunikasjonskanal for å si fra til trenerne dersom du ikke har anledning til å delta på kurset en dag, eller hvis det er noe annet du vil at trenerne skal vite om.

Må jeg ha med noe?

Det korte svaret er: Nei, kom som du er! Hvis man skal bruke sko må det være innesko uten sort såle. Vi anbefaler at du kler deg for fysisk aktivitet (shorts/treningsbukse og t-skjorte eller lignende), men man får selvsagt lov til å spille i det man vil. Racket får du låne.

Spørsmål?

Ta kontakt med vår daglige leder Hågen på haagen@trondheimbtk.no.

.

.

(in english)

Where does the course take place?

The course will take place in our table tennis hall at Lade Sportsarena (Haakon VIIs gate 2C). The table tennis hall is on the first floor of the building and you will find us on the left after entering the main entrance and then the first door straight ahead.

Who can participate?

All children and young people who are in or about to start 4th – 10th grade can take part in this course.

If you are in 1st – 3rd grade, you can still register for the cadet course, but be aware that you will then be taking the course together with others who are older than yourself. This has never been a problem before so don’t let it stop you from signing up. However, we remind you that there is no opportunity to register for the course if you are not of your age. This means that you cannot register for the youth course if you are a cadet and vice versa. If there are siblings who want to be on the same course, but end up in different courses due to different ages, just contact us and we will find a suitable solution.

We also remind you that the oldest people who can take part in this course are those who are in the 10th grade and will start upper secondary school. Those who are older than that cannot unfortunately take part in this course, but are still welcome to bring a friend to play in our hall throughout the summer. Opening times for drop in can be found here: https://www.trondheimbtk.no/spille-bordtennis/drop-in/.

When is the course?

The courses will take place from and including week 26 (24 – 28 June) up to and including week 32 (5 – 9 August). The courses last for one week. There will then be 7 courses for kadett and 6 courses for ungdom (week 32 is set aside for another activity and we therefore only organize cadet courses that week). You sign up for which week you want during the holiday. There is an opportunity to sign up for several weeks if you wish.

The course will take place on Monday to Friday between 10:00 and 11:30 for kadett (4th – 7th grade) and 12:00 and 13:45 for ungdom (8th – 10th grade).

What do you have to do?

If you want to sign up, just register here: https://club.spond.com/landing/courses/trondheimbtk/DC052D8F699442EEBD43A6C6393A255D

First tick the box for which course and which weeks you wish to participate. Then fill in the rest of the form.

Remember that one player registers per registration. For example, if you want to register several children, you must register them separately.

When you fill in the form, you will be asked whether you want to “Log in with your Spond account” or “Continue with a one-time password”. This means that if you have used Spond before and already have a user, you must use this option. However, if you dont have a Spond user, you should continue with a one-time password.

No later than the Sunday before the course starts on Monday, you will be added to a Spond group. You must accept this so that you get the necessary information for the course.

About the Spond Group:

It will be important to follow Spond before and during the course, therefore all registered participants (and guardians) must download the Spond app on their phone. It is on Spond that you will receive an invitation to the training sessions and any other information from the trainers. You will also be able to use spond as a communication channel to notify the trainers if you do not have the opportunity to participate in the course one day, or if there is something else you want the trainers to know about.

Do I need to bring anything?

The short answer is: No, come as you are! If you are going to wear shoes, they must be indoor shoes without black soles. We recommend that you dress for physical activity (shorts/training pants and a t-shirt or similar), but you are of course allowed to play in whatever you want. You can borrow racket.

Questions?

Contact our daily manager Hågen at haagen@trondheimbtk.no.